Pracownicy sezonowi/Erntepersonal

Proszę wypełnić kwestionariusz i przesłać dokumenty dotyczące zasiłków rodzinnych oraz potwierdzenia z urzędu gminy. Uprzejmie prosimy o przesłanie nam poniższego formularza najpóźniej do dnia 30.04.2022 Dziękuję bardzo!

Bitte füllen Sie den Fragebogen aus und laden Sie die Dokumente für Kinderzulagen bzw. Bestätigungen von der Gemeinde hoch. Wir bitten Sie, das untenstehende Formular 30.04.2022 an uns zu senden. Vielen Dank!

Dane osobowe/Personalien

Stan cywilny
Moj wspolmalzonek posiada zrodlo dochodu
Prosze o wybranie odpowiedniej taryfy podatkowej, dokladny opis w zalaczniku mailowym

Najbliżsi krewni - którzy muszą zostać poinformowani w nagłym wypadku:

Nächster Angehöriger – der im Notfall informiert werden muss:

Dodatek na gospodarstwo domowe/Haushaltzulagen

Jeśli jesteś w związku małżeńskim, masz prawo do zasiłku na gospodarstwo domowe (100 CHF miesięcznie). Jeśli chcesz je otrzymać, potrzebujemy aktualnego dokumentu małżeństwa (nie starszego niż 12 miesięcy).

Falls Sie verheiratet sind, haben Sie Anspruch auf Haushaltzulagen (Fr. 100.– pro Monat). Falls sie diese wollen, benötigen wir ein aktuelles Heiratsdokument (nicht älter als 12 Monate).

Otrzymywane zasiłki rodzinne w Polsce/Bezug von Kinderzulagen in Polen

Potwierdzenie z gminy/ośrodka pomocy społecznej, jakie świadczenia rodzinne są pobierane w kraju ojczystym w bieżącym roku. Dokument ten musi pokazywać od kiedy kwota została wypłacona oraz wysokość świadczenia (kilka stron w pliku PDF lub załadować przód i tył osobno).

Bestätigung von der Gemeinde/Sozialhilfezentrum welche Familienleistungen im aktuellen Jahr im Heimatland bezogen werden. Auf diesem Dokument muss ersichtlich sein, ab wann der Betrag bezahlt wurde und wie hoch die Leistung ist (mehrere Seiten in einer PDF-Datei oder Vorder- und Rückseite einzeln hochladen).

Zasilek rodzinny/Kinderzulagen

Jeśli masz dzieci w wieku do 16 lat, potrzebujemy tylko akt urodzenia dzieci. (załaduj kilka stron w jednym pliku PDF lub przód i tył osobno).

Falls Sie Kinder bis zur Vollendung des 16. Altersjahres haben, brauchen wir nur die Geburtsurkunde der Kinder (mehrere Seiten in einer PDF-Datei oder Vorder- und Rückseite einzeln hochladen)

Jeśli dziecko  uczy się do 25 roku życia, potrzebujemy potwierdzenia ze szkoły. (kilka stron w jednym pliku PDF lub załaduj strony pojedynczo.

Falls sie in Ausbildung sind, bis zur Vollendung des 25. Altersjahres brauchen wir eine Bestätigung der Schule (mehrere Seiten in einer PDF-Datei oder Seiten einzeln hochladen)

Jeśli masz dziecko chore lub niepełnosprawne do 20 roku życia, dodatkowo potwierdzenie niepełnosprawności (np. renta inwalidzka). (kilka stron w jednym pliku PDF lub załaduj strony pojedynczo)

Falls sie ein Kind mit einer Krankheit oder Invalidität haben bis zur Vollendung des 20. Altersjahres zusätzlich die Bestätigung des Gebrechens (z.B. Invaliditätsrente) (mehrere Seiten in einer PDF-Datei oder Seiten einzeln hochladen)